Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie samochodu czy podróży służą poczuciu bezpieczeństwa wykupującej je osoby. Czasami jednak ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania lub przyznają niedostatecznie satysfakcjonującą wysokość świadczenia. W takiej sytuacji można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Kiedy pisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Tak naprawdę odwołanie można złożyć w wielu sytuacjach. Na pewno warto rozważyć tę opcję, jeśli ubezpieczony czuje się pokrzywdzony decyzją, uważa, że wartość odszkodowania została zaniżona lub niesłusznie nie zostało ono przyznane. Oczywiście osobiste odczucia należy zweryfikować z przepisami prawa. Ponadto każdy ubezpieczyciel przedstawia nieco inne warunki umowy. Dlatego przed złożeniem odwołania należy przejrzeć umowę oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Już przed wykupieniem ubezpieczenia dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy warunki na pewno odpowiadają klientowi. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego określone skutki prawne, więc ubezpieczony składając odwołanie musi udowodnić swoją rację.

Jakie są najczęstsze powody pisania odwołań?

Przed wypłatą odszkodowania towarzystwa ubezpieczeniowe dokładnie analizują dokumentację zdarzenia. Odwołania mają najczęściej następujące przyczyny:

  • zaniżenie wartości samochodu sprzed wypadku,
  • zawyżenie wartości wraku po szkodzie całkowitej,
  • zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu,
  • całkowita odmowa wypłaty odszkodowania,
  • zaniżona wycena szkody z OC,
  • źle wyceniona szkoda z AC.

Wzory odwołań można znaleźć w Internecie. Dokument powinien zawierać informacje takie jak imię i nazwisko ubezpieczonego, jego adres i dane kontaktowe, datę i miejsce sporządzenia odwołania, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy, numer szkody, wskazanie orzeczeń, z którymi poszkodowany się nie zgadza, określenie żądań, uzasadnienie, numer konta bankowego, spis załączników i własnoręczny podpis.

Jaki jest termin na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli nastąpi sytuacja, o której mowa w umowie ubezpieczeniowej, należy zgłosić to ubezpieczycielowi jak najszybciej. Na ogół termin wynosi od 3 do 7 dni, lecz szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach ubezpieczenia. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania może być np. przekroczenie tego terminu. Jeśli jednak termin został dochowany, ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. Po zapoznaniu z decyzją poszkodowany może ją zaakceptować lub złożyć odwołanie. Rozwiązanie sprawy na ścieżce sądowej powinno być ostatecznością. Na rozpatrzenie odwołania towarzystwo ma od 30 do 60 dni roboczych.

ubezpieczenie

Co po złożeniu odwołania?

Jeśli ubezpieczyciel nie odniesie się do odwołania w terminie od 30 do 60 dni, ma obowiązek poinformować poszkodowanego o przyczynie opóźnienia. Jeśli tego nie zrobi, odwołanie zostanie rozpatrzone na korzyść wnioskodawcy. Jeśli zostanie rozpatrzone pozytywnie przez ubezpieczyciela w określonym terminie, wypłacona zostanie wnioskowana kwota. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej można rozważyć jeszcze jedną z kilku opcji. Pierwsza z nich to złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Można też spróbować metody polubownego rozwiązywania sporów, np. za pomocą mediacji. Ostatnią opcją jest wystąpienie z powództwem do sądu powszechnego.

Podsumowanie

Choć wykupienie ubezpieczenia powinno gwarantować zabezpieczenie finansowe w nagłych sytuacjach, decyzja ubezpieczyciela nie zawsze satysfakcjonuje klienta. Jeśli poszkodowany ma uzasadniony powód do złożenia odwołania, powinien spróbować skorzystać z tej opcji.