Każdego roku, wiele osób ponosi śmierć w następstwie wypadków komunikacyjnych, w wyniku błędów medycznych i zaniedbań ze strony pracodawcy. Śmierć członka rodziny zawsze stanowi ogromny szok dla jego najbliższych, a konsekwencje takiego zdarzenia mogą ciągnąć się przez wiele lat. Nie jest łatwo uporać się z tak bolesną stratą. Gdy ktoś bliski odchodzi nagle i niespodziewanie, nie pozostaje to bez wpływu na emocje jego rodziny. Nie można też nie wspomnieć, że konsekwencje straty często uwidaczniają się też w sferze materialnej. Najbliżsi zmarłego potrzebują wsparcia, dzięki któremu łatwiej będzie im odnaleźć się w nowej, niezwykle trudnej sytuacji. Może w tym pomóc przysługująca im finansowa rekompensata. Osoby, którym śmierć zabrała kogoś bliskiego, muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami. Z tak dużym obciążeniem emocjonalnym, trudno jest odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej, nie tylko w ujęciu psychicznym, ale także bytowym. Znaczne pogorszenie sytuacji materialnej często bywa przyczyną popadnięcia w spiralę długów, z której trudno się wydostać. Zadośćuczynienie w postaci rekompensaty finansowej może znacząco pomóc w uniknięciu tej przykrej sytuacji.

Jakie formy odszkodowania dopuszcza kodeks cywilny?

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

W sytuacji, w której w następstwie wypadku doszło do obrażeń, które mimo podjętego leczenia doprowadziły do śmierci poszkodowanego, sprawca zdarzenia jest zobowiązany do naprawienia szkody. Oznacza to, że bliscy osoby zmarłej mogą domagać się nie tylko zwrotu kosztów leczenia, ale także ceremonii pogrzebowej.

Składają się na to następujące czynniki:

  • koszty organizacji pochówku,
  • koszty organizacji uroczystości po pogrzebie, czyli stypy,
  • koszty związane z zakupem odzieży żałobnej,
  • koszty zakupu kwiatów i trumny,
  • koszty związane z posługą kapłana,
  • koszty związane z zakupem i postawieniem nagrobka,
  • koszty związane z usługami transportowymi.

Co istotne, zwrot kosztów nie przysługuje wyłącznie rodzinie zmarłego, ale także innym osobom, które je poniosły.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

To forma zadośćuczynienia mająca na celu zrekompensowanie poniesionych strat o charakterze niematerialnym, czyli strat duchowych. Przysługuje najbliższym osoby zmarłej: współmałżonkowi, rodzicom, dzieciom (dotyczy to również dzieci adopcyjnych), dziadkom, macosze i ojczymowi, wnukom oraz wujostwu. Co istotne, o zadośćuczynienie może starać się też życiowy partner zmarłego, czyli osoba pozostająca w z nim w nieformalnym związku - konkubent lub konkubina. W takiej sytuacji, pod uwagę brana jest łącząca partnerów więź i bliskość wzajemnych relacji.

Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej

Często zdarza się, że osoby bliskie dla zmarłego ponoszą i będą ponosić w przyszłości straty materialne, wynikające z zaistniałego zdarzenia. W takiej sytuacji mogą ubiegać się o wypłatę ze strony sprawcy jednorazowego świadczenia, mającego zrekompensować straty.

Renta

Kolejne świadczenie ma charakter cykliczny - wypłacane jest co miesiąc lub w innych odstępach czasowych. Na podstawie indywidualnych ustaleń, renta może być też wypłacona w formie jednorazowej. Tego rodzaju świadczenie może mieć charakter fakultatywny albo obligatoryjny i przysługuje osobom, którym zmarły w sposób regularny dostarczał środki do życia oraz osobom, wobec których zmarły pełnił obowiązek alimentacyjny. Co istotne, o rentę można starać się niezależnie od świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Odszkodowanie dla bliskich sprawcy wypadku

Zdarza się, że odszkodowanie przysługuje też rodzinie sprawcy wypadku. Mowa tu m.in. o sytuacjach, w których część winy spoczywa na kierującym innym pojazdem.