Odszkodowanie Za Uszkodzenie Ciała - czy przysługuje pasażerowi? 

Każdej osobie poszkodowanej w komunikacyjnym wypadku należne jest odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. Tyczy się to nie tylko tych osób, które podróżowały ze sprawcą całego zdarzenia, ale także tych, które jechały z kierowcą będącym poszkodowanym. Kwestia wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia OC, ograniczona zostaje wyłącznie do poszkodowanego kierującego, który nie spowodował wypadku. 

Istotna uchwała Sądu Najwyższego - pasażerowie są pod ochroną

Pasażer poszkodowany na skutek wypadku, liczyć może na to, iż otrzyma odszkodowanie za uszkodzenie ciała, bez względu na to, z kim jechał (poszkodowanym, sprawcą). Ponadto, odszkodowanie pasażerowi, który doznał rozstroju zdrowia albo uszkodzenia ciała, należy się także wtedy, kiedy będzie on współwłaścicielem auta, którym została wyrządzona szkoda. Takie stanowisko zostało zaprezentowane przez Sąd Najwyższy w uchwale z dn. 7 lutego 2008 roku. 

W wyżej wspomnianej uchwale Sąd Najwyższy zauważył, iż współwłaściciele pojazdów (którymi zwykle są dzieci albo współmałżonkowie) mają też prawo do otrzymania stosownego odszkodowania. W ocenie Sądu Najwyższego jest to wynikiem celu ustawy na temat ubezpieczeń obowiązkowych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którym będzie zapewnianie osobom poszkodowanym ubezpieczeniowej ochrony. 

Poszkodowany pasażer - co mu się właściwie należy? 

Poszkodowani pasażerowie mogą liczyć, iż firmy ubezpieczeniowe wypłacą im odszkodowanie za rozstrój zdrowia oraz uszkodzenie ciała. W rezultacie lista roszczeń, jakie mogą oni tak naprawdę zgłosić, jest bardzo obszerna i obejmuje między innymi: 

1. Odszkodowanie

Cel odszkodowania stanowi wynagrodzenie wszelkich strat, jakie osoby poszkodowane poniosły z uwagi na wypadek. Firmy ubezpieczeniowe powinny: 

  • zwracać koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, jak również z zakupem rehabilitacyjnego sprzętu,
  • zwracać koszty związane z dojazdami do lekarzy i prywatnymi wizytami, jeśli osoby poszkodowane korzystały z tego typu konsultacji, 
  • wypłacać odszkodowanie za utracone dochody w związku z tym, iż osoby poszkodowane nie mają dalszej możliwości pracy zawodowej. 

Należy mieć na uwadze, iż każda firma ubezpieczeniowa może zażądać od osoby poszkodowanej, aby ta udowodniła poniesione przez siebie wydatki. Z uwagi na to warto gromadzić skrupulatnie faktury oraz rachunki. 

plaster rana odszkodowanie

2. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie psychiczne oraz fizyczne 

Poszkodowani pasażerowie mają prawo do zadośćuczynienia, czyli świadczenia o charakterze jednorazowym, które będzie mieć niemajątkowy charakter. Celem wypłacenia takiego świadczenie będzie naprawienie szkody, jakiej doznała osoba poszkodowana w danym wypadku. 

Wysokość zadośćuczynienia ustalana jest zawsze indywidualnie. Czynnikami, które mogą wpływać na wysokość wymienionego świadczenia, są między innymi wpływ wypadku na prowadzony przez poszkodowanego tryb życia czy też długość procesu leczenia. 

3. Renta wyrównawcza

Poszkodowany na skutek wypadku pasażer, ma możliwość ubiegania się o wypłacenie wyrównawczej renty. Prawo do takiego świadczenia będzie mu przysługiwać wtedy, kiedy zaistnieje jedna z niżej wymienionych przesłanek: 

  • zmniejszeniu uległy jego widoki powodzenia na przyszłość,
  • zwiększeniu uległy jego potrzeby,
  • utracił on całkowicie albo częściowo zdolności do wykonywania pracy o charakterze zarobkowym. 

Firma ubezpieczeniowa nie musi wypłacać rentę poszkodowanemu co miesiąc - na jego wniosek może zostać przeprowadzona kapitalizacja renty, czyli zamiana świadczeń cyklicznych na wypłatę jednorazową. 

Zobacz także: Jak sobie radzić, gdy zaniżono nam odszkodowanie z OC sprawcy?